Garsai

B

Bacevičiūtė, Danutė

„Laikas ir kūnas: fenomenologiniai bandymai aprašyti pirmapradę laiko patirtį“ 

Bacevičiūtė, Danutė

„Ontologija ir etika: Hanso Jono atsakomybės imperatyvo paieška technikos amžiuje“ 

Bacevičiūtė, Danutė

„Sekuliari kasdienybė, praktinė prasmė: etiškumo ir religiškumo santykis“

Baranovas, Ruslanas

„Khôra ir différance“

Bielskis, Andrius

„Revoliucinis aristotelizmas: zoon politikon prasmė pirmoje Aristotelio Politikos knygoje“

Brašiškis, Lukas

„Ar galimas spekuliatyvusis kino realizmas?“

________________________________________________________

C

Cibarauskė, Virginija

„Lotmano kultūros semiotikos paradoksas“

Cuozzo, Gianluca 

„Modernybė Franzo Kafkos mąstyme“

Cuozzo, Gianluca

Nomos ir nuogas gyvenimas pradedant Giorgio Agambenu“

________________________________________________________

Č

Čelutka, Simas

„Delokalizacija – būtinoji politinio žinojimo prielaida? H. Arendt politinės minties evoliucija“

________________________________________________________

D

Donskis, Leonidas

„Aleksandro Štromo idėjos nūdienos Lietuvos dilemų kontekste“

Drėmaitė, Marija

„Lietuviškas modernizmas 1960-aisiais: architektūra ir architektai“

________________________________________________________

E

Eagleton, Terry

Diskusija apie „Naujosios kairės“ judėjimą, Karlo Marxo minties reikšmę šiuolaikinei politikai, meno ir politikos santykius bei didžiausias dabartines politines grėsmes

________________________________________________________

G

Gamba, Ezio

Cratylus muzikoje. Santykio tarp prigimties ir konvencijos perspektyvos pradedant muzika“

Gedutis, Aldis & Kraniauskas, Liutauras

„Epistemologinė agonistika ir galia: kas yra gera disertacija?“

Gluchova, Irina & Šitcova, Tatjana

Apie Martino Heideggerio „Colikono seminarųvertimą

Gutauskas, Mintautas

„Cinizmas ir nihilizmas“

Gutauskas, Mintautas

„Filosofas ir gyvūnas“

________________________________________________________

I

Ivanov, Maksim

Spokso kaip pelėda: lėtasis kinas ir jo tyrimo būdai“

________________________________________________________

J

Jokubaitis, Alvydas & Radžvilas, Vytautas 

„Politika ir menas“

Jonkus, Dalius

„Fenomenologija ir psichoanalizė: fenomenologinė pirmo asmens perspektyva ir jos taikymas pasąmonės tyrinėjimuose“

Jonkus, Dalius

„Juslinė materija ir intencionali refleksija: teologinio fenomenologijos posūkio prielaidos“

Jonkus, Dalius 

„Materialiosios meno tiesos problema V. Sezemano estetikoje“

Jonkus, Dalius 

„Vosyliaus Sezemano Sokratas“

________________________________________________________

K

Kardelis, Naglis

„Erdvės sampratos Platono filosofijoje“

Kardelis, Naglis

„Kaip įmanoma filosofuoti šiandien“ (pranešimas)

Kardelis, Naglis

„Kaip įmanoma filosofuoti šiandien“ (diskusija)

Kardelis, Naglis

„Materijos sampratos raida antikoje: Demokritas, Platonas, Aristotelis“

Kelertienė, Violeta

„Klajonė po Ričardo Gavelio romanus“

Keturakis, Saulius

„Marshallo McLuhano pratybos“

Kočiūnas, Rimantas

„Egzistencinės terapijos raida Rytų Europoje“

Konickis, Andrius

„Oskaras Milašius: klampus kelias į vienintelę nuskirtą vietą

Kraniauskas, Liutauras & Gedutis, Aldis

„Epistemologinė agonistika ir galia: kas yra gera disertacija?“

Krikštopaitis, Juozas Algimantas

Du erdvės pajautos takai: fiziko ir lyriko

Kunčius, Algimantas & Šliogeris, Arvydas & Narušytė, Agnė

„Algimanto Kunčiaus Reminiscencijos 

________________________________________________________

L

Levina, Jūratė

„T. S. Elioto antropologija: ritualas ir estetinė patirtis“ 

________________________________________________________

M

Marsciani, Francesco

„Vaizdo vieta semiotiniame generatyvume“

Marsciani, Francesco

„Etnosemiotinės perspektyvos“

Maslauskaitė, Sigita

Dvasinės pratybos ir atvaizdai: matyti, girdėti, jausti, lytėti, užuosti“

Mažeikis, Gintautas

„Iškilminga ekvivalentinių subjektų rikiuotė ir laisva laiko konstitucija: svarstymai po Antonio Negri“

Mažeikis, Gintautas

„Jugoslavijos Praxis mokykla ir jos veiklos įtaka šiuolaikinei post-Jugoslavijos politinei filosofijai“

Mažeikis, Gintautas

„Maištas ir erezija: orumo dramos“

Mažeikis, Gintautas

„Triksteris: besijuokiantis, ekstatiškas kūrybinis griovėjas. Filosofinės ir politinės antropologijos žvilgsnis“

Melnikas, Jaroslavas

„Maša, arba Postfašizmas“

(p.s: knygos pristatyme dalyvauja autorius, Audinga Peluritytė-Tikuišienė, Rytis Zemkauskas ir Alvydas Šlepikas)

Michailov, Anatolij

Daseinanalyse versus Psychoanalyse

Mickūnas, Algis

„Fenomenologija ir pedagogika“

Mickūnas, Algis

„Fenomenologijos pradai“

Mickūnas, Algis

„Redukcija: fenomenologinė ir nefenomenologinė“

Mickūnas, Algis

„Transcendentalinė ir eidetinė redukcija“

Milerius, Nerijus

„Postapokaliptinis kinas ir politinis aktyvizmas“

________________________________________________________

N

Narušytė, Agnė & Kunčius, Algimantas & Šliogeris, Arvydas

„Algimanto Kunčiaus Reminiscencijos

Narušytė, Agnė

„Lietuvos fotografija: dabarties istorija“

Nastopka, Kęstutis

„Eilėraščio semiotinė analizė“

(p.s.: nagrinėjamas poeto Albino Žukausko eilėraštis „Padravos totoriukė“)

Noreika, Alvydas

„Erdvės interpretacijos Vytauto Kavolio sociologijoje“

________________________________________________________

P

Pagano, Maurizio

Dvasios fenomenologijos genezė ir prasmė“

Pagano, Maurizio 

„Hegelio dvasios filosofija ir jos palikimas“

Pociūtė, Dainora

„Iš sociokultūrinės XVI a. medicinos istorijos Lietuvoje: karaliaus Stepono Batoro mirtis“

________________________________________________________

R

Radžvilas, Vytautas & Jokubaitis, Alvydas

„Politika ir menas“

Rubavičienė (Baranova), Jūratė

„Maištas ir beprasmybė: ne tik apie J. Kristevą“

Rubavičius, Vytautas

„Naujosios medijos: atminties ir vaizdo suprekinimas“

________________________________________________________

S

Sabolius, Kristupas

„Apie vėžinių ląstelių ritmą: Kantas, Heideggeris ir Bachelard’as”

Sabolius, Kristupas

„Kaip pabėgti iš svetimo sapno?“ 

Sabolius, Kristupas

„Spekuliatyvusis realizmas ir virtualybė“ 

Saldukaitytė, Jolanta

„Materialinių poreikių imperatyvumas: E. Levinas“ 

Salupere, Silvi

„Lotmano kultūros tipologija“ 

Samalavičius, Almantas

„Nonkonformizmo galia: Ivano Illicho kritikos pamokos“

Satkauskytė, Dalia

„Tarp teksto ir konteksto“

Saukaitė, Monika

„Kaip suvedžioti žiūrovą. Apie kai kuriuos erdvės ir laiko aspektus tapyboje“

Sodeika, Tomas

„Filosofija ir medijos“ 

Sodeika, Tomas

In medias res 

Sodeika, Tomas

„Maištaujantis žmogus: ne tik apie A. Camus“

Sodeika, Tomas

„Mnemosinės dukterys (at)vaizdų šalyje“

Sodeika, Tomas

„Nėr vardo tinkamo, yra tik jausmas…“

Sodeika, Tomas

„Ontologijos problemiškumas“

Sodeika, Tomas

„René Descartes: muškietininkas, sapnuotojas, filosofas“

Sodeika, Tomas

„Vaizdas iki meno ir po jo“

Sverdiolas, Arūnas

Civilizacija ir/ar decivilizacija

Sverdiolas, Arūnas

„Dirbinio grįžtis“

Sverdiolas, Arūnas

„Du demiurgai“

Sverdiolas, Arūnas

„Hermeneutinė kultūros filosofija (2002–2012)“

Sverdiolas, Arūnas

„Platono materializmas“

________________________________________________________

Š

Šapoka, Kęstutis

„Psichoegzistencinė erdvė ir pato-estetika Jasperso filosofinėje sistemoje“

Šerpytytė, Rita 

„Nihilizmas ir maišto sąmonė“

Šerpytytė, Rita

„Nihilizmas ir naujieji realizmai 

Šerpytytė, Rita

„Nihilizmas ir tikrovės sugrįžimas“


Šitcova, Tatjana & Gluchova, Irina

Apie Martino Heideggerio „Colikono seminarųvertimą

Šliogeris, Arvydas & Kunčius, Algimantas & Narušytė, Agnė

„Algimanto Kunčiaus Reminiscencijos

Šliogeris, Arvydas

„Apie lietuviškąjį galvojimą“

Šliogeris, Arvydas

„Paskaita Vilniaus universitete 2011 04 14“

________________________________________________________

U

Uždavinys, Algis

(p.s.: apie A. Uždavinį kalba Antanas Andrijauskas, Naglis Kardelis, Vytautas Rubavičius, Gintautas Mažeikis ir Stanislovas Mostauskis)

„Rytų ir Vakarų dialogai: profesoriaus Algio Uždavinio kūrybos erdvės“

________________________________________________________

V

Venckus, Remigijus

„Vietos (pasi)rodymas Kristinos Inčiūraitės videofilmuose taikant Derrida fenomenologinio balso koncepciją“

Vidauskytė, Lina

„Bernardo Stieglerio audiovizualinės atminties kritika“

________________________________________________________

Ž

Žukas, Saulius

„Apie meilę. Shakespeare’as ir Vaižgantas“

Žukas, Saulius

„Apie naująją Lietuvos fotografiją“

Žukauskaitė, Audronė

„Politinis įvykis kaip nereprezentuojama meno dimensija“

Žukauskaitė, Audronė

„Tolydžios ir padalintos erdvės sampratos Deleuze’o filosofijoje“

Žukauskaitė, Audronė

„Vitalistinis materializmas vs. materialistinis vitalizmas“

________________________________________________________