Pokalbiai su filosofais

„Pokalbiai su filosofais“ – tai bendras Aplinkkelių, Meno avilio ir nepriklausomų kūrėjų sumanymas, kuriuo siekiama pristatyti ryškiausius dabarties Lietuvos filosofus bei supažindinti su aktualia, šiuolaikine Lietuvos filosofija.

Tekstas ilgą laiką buvo bene vienintelis plačiai prieinamas būdas susipažinti su filosofija. Tačiau, nepaisant savo galimybių, tekstas visuomet turėjo ribas: jame sunku įžvelgti gyvą, rašiusį žmogų, retai sužinome apie rašyti paskatinusius motyvus, kūrybinius sumanymus, gyvenimiškas mąstytojo aplinkybes. Tekstas juolab neišsaugo kalbėjimo stiliaus, intonacijų, tembro, ritmo, susimąstymo pauzių, kūno išraiškos ir kitų asmeninių raiškos bei prasmės kūrimo faktorių. Būtent todėl pasirinkome video formatą. Tikimės, kad šitaip suteikiame galimybę filosofus pažinti maksimaliai prie gyvo bendravimo priartėjusia audiovizualine forma. Projektas orientuotas atskleisti kiekvieno filosofo individualumą, jo interesų sritis, požiūrį į įvairias kultūros aktualijas, kurioms akademiškuose filosofų tekstuose dažnai tiesiog nelieka vietos.

Šie pokalbiai visų pirma skiriami filosofija bei kultūra besidominčiai plačiajai visuomenei, taip pat į filosofinius klausimus besigilinančiai studentijai ir visiems, kuriems įdomi šiuolaikinės Lietuvos filosofinės minties raida. Kartu šis filosofijos audiovizualinis dokumentavimas atlieka archyvavimo funkciją, ateičiai išsaugodamas neverbalinius filosofavimo aspektus.

Tikimės, kad šie pokalbiai paskatins diskusijas filosofijos, kultūros ir medijų klausimais bei pastūmės naudoti audiovizualines medijas filosofinės minties sklaidai bei išsaugojimui.

Pagaliau tikimės, kad šie video pokalbiai paskatins jus pačius, bežiūrinčius ir beklausančius, mąstyti, diskutuoti, polemizuoti ir kurti.

Pokalbių įrašai laisvai pasiekiami interneto svetainėse www.aplinkkeliai.lt ir www.menoavilys.org.

 

Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

 

_________________

Pokalbiai su filosofais

 

Antanas Andrijauskas

Pokalbis su filosofu, kultūrologu, orientalistu, menotyrininku, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vedėju prof. Antanu Andrijausku.

Išgirsite apie A. Andrijausko vaikystę, jo studijas Maskvoje bei stažuotę Prancūzijoje, intelektualo politinį vaidmenį, santykius tarp Vakarų ir Rytų mąstymo tradicijų, mąstymo modelių skirtumą, komparatyvizmą ir ideologiją, orientalizmą ir geopolitiką, šių laikų komparatyvizmo principus, metacivilizacinį pasaulį, neklasikinę filosofiją, rytietiškus motyvus lietuvių kūryboje, meno filosofiją, filosofijos ir meno suartėjimą.

 ***

Dalius Jonkus

Pokalbis su filosofu, fenomenologu, Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos katedros vedėju prof. Daliumi Jonkumi.

Išgirsite apie D. Jonkaus studijas Leningrade, Lietuvos filosofijos terpę, filosofų politinį angažuotumą, apie susidomėjimą fenomenologija, fenomenologinę patirtį bei fenomenologinę dualizmo įveiką, gyvenamąjį pasaulį, praktinę fenomenologiją, psichologizmą ir natūralizavimą, fenomenologijos santykius su menu, taip pat kinu, fenomenologiją, kaip kritiką ir griežtą mokslą, bei apskritai jos būklę šiandien.

 ***

Tomas Sodeika

Pokalbis su filosofu, Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro profesoriumi Tomu Sodeika.

Išgirsite apie gyvo žodžio ir rašto santykį, tylos vietą dialoge ir literatūroje, medijų problemą filosofijoje, betarpiškumą, šiandienos fenomenologiją, asmeninius filosofijos motyvus.

 ***

Gintautas Mažeikis

Pokalbis su filosofu, kultūros teoretiku, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės ir politinės teorijos katedros vedėju prof. Gintautu Mažeikiu.

Išgirsite apie profesoriaus ankstyvąsias filosofijos studijas, interesų ratą, Renesanso filosofiją, simbolio vietą, simbolį ir mąstymą, simbolį ir dalyvavimą, institucinę ir struktūrinę propagandą, priešinimąsi ir tapatybę, pakeistinį mąstymą, kiną, negatyvią dialektiką, sąmoningumo metamorfozes.

 ***

Rita Šerpytytė

Pokalbis su filosofe, Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro vadove prof. Rita Šerpytyte.

Išgirsite apie profesorės ankstyvąsias studijas, teisės ir filosofijos ryšį, nihilizmą ir jo įvairius teorinius aspektus, Martino Heideggerio filosofiją, vizualumo problematiką, šiuolaikinės filosofijos tendencijas, ateities planus.

***

Alvydas Jokubaitis

Pokalbis su filosofu, politologu, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Politikos teorijos katedros vedėju prof. Alvydu Jokubaičiu.

Išgirsite apie pasirinkimą tarp istorijos mokslų ir filosofijos, politiškumą, politiką kaip filosofijos objektą, vertybių politinę reikšmę, absoliutizmą, politikos estetizavimą, liberalizmą ir mokslinį mąstymą, filosofiją ir mokslinį mąstymą, Romantizmo ir Apšvietos santykį, politiką ir postmodernizmą, šiuolaikines tendencijas politikos filosofijoje.

***

Albinas Plėšnys

Pokalbis su filosofu, Vilniaus universiteto Filosofijos katedros vedėju prof. Albinu Plėšniu.

Išgirsite apie mokslo ir filosofijos santykį, ryšį tarp metafizikos ir teologijos, Wittgensteino filosofiją, analitinę filosofiją ir loginį pozityvizmą, etiką bei socialinę problematiką analitinėje tradicijoje, laisvę ir laisvės diskursą, analitikos ir hermeneutikos santykį, filosofijos ir sofistikos skirtumus.

***

Audronė Žukauskaitė

Pokalbis su filosofe, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vyresniąja mokslo darbuotoja dr. Audrone Žukauskaite.

Išgirsite apie filosofės studijų pradžią, mokytojus, darbo specifiką, taip pat kalbama apie tikrovės ir kalbos santykį, psichoanalizę ir filosofiją, Deleuze’o ir Derrida filosofijas, tapsmo problemą, mažumų sąvoką, modernaus ir postmodernaus meno skirtumus, kino filosofiją.

***

Naglis Kardelis

Pokalbis su filosofu,  vertėju, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vedėju doc. Nagliu Kardeliu.

Išgirsite apie N. Kardelio intelektualinės biografijos pradžią, Platono studijas, Arvydo Šliogerio įtaką, metafiziką ir metafizinio mąstymo prielaidas lietuvių filosofijoje, įvairius humanistikos klausimus, filosofijos kilmę, kino ir vizualumo įsigalėjimą.

***

Nerijus Milerius

Pokalbis su filosofu, Vilniaus universiteto Filosofijos katedros docentu Nerijumi Mileriumi.

Pokalbio turinys: tarp filosofijos ir kino studijų; disertacija ir mokytojai; filosofija ir kasdienybė; kasdienybė ir menas; vizualinis posūkis; filosofija ir kinas; apokalipsės tema filosofijoje ir kine; kino filosofijos vieta; kino vaidmuo ir kaita; montažas; planai; filosofija kaip rezistencija; mąstymo vieta; e-topos; nuomonės zona; filosofija ir miestas; intensyvumas; transfigūracija; patirties situatyvumas.