Laozi ištarmės, atrinktos Levo Tolstojaus

pagal | 2011 12 04
Tai, ką netrukus perskaitysite, tėra bandymas sekti paskui Rytų išminčių Laozi neišeinant pro duris arba bent jau pamatyti kelią nedirsčiojant pro langą.
 
Pateikiame dviejų žmonių – Levo Tolstojaus ir Dalios Švambarytės – Laozi ištarmių vertimus ir trečio žmogaus, taip pat ieškančio savojo takelio, subjektyvias pastangas tuodu vertimus suvesti draugėn.
 
 

Įžanginiai tekstai ir Levo Tolstojaus į rusų kalbą verstos ištarmės yra pateiktos iš knygos, išleistos 1911 m.

 Ištarmes į lietuvių kalbą vertė Dalia Švambarytė

Vertimus suvedė Linas Jankauskas

I. Gorbunovo-Posadovo ir Levo Tolstojaus įžanginius tekstus iš 1911 m. knygos į lietuvių kalbą vertė M. S.

 

L. Tolstojaus atrinktos kinų išminčiaus Laozi ištarmės

 

Apie išminčių Laozi

Jau senų senovėje, prieš kelis tūkstančius metų, Kinijoje gyveno didingi išminčiai, mokę tautą tikrojo tikėjimo ir tikrojo gyvenimo kelio.

Laozi buvo žymiausias kinų išminčius. Šioje knygutėje išspausdintos pačios svarbiausios Laozi mintys apie tikrąjį tikėjimą ir gyvenimo kelią, kurias jis išdėstė kūrinyje „Dao de Dzing“. Apie patį Laozi nedaug težinoma, nes jis, kaip ir pridera išminčiui, neieškojo šlovės, priešingai, nuo jos bėgo.

Žinoma tik tiek, kad Laozi gimė 604 metais prieš Kristų ir gyveno kinų imperatoriaus, kilusio iš Džou dinastijos, rūmuose.

Imperatoriaus paliepimu Laozi rašė kinų istorijos metraštį ir saugojo įvairius vertingus imperatorių rankraščius.

Laikui bėgant išminčiui tapo sunku gyventi imperatoriaus rūmuose. Aplinkui vyravo keliaklupsčiavimas, šurmulys, ginčai, vaidai; Laozi tenorėjo tokio gyvenimo, kurį galėtų nugyventi svarstydamas apie tai, kas žmogui gyvenime svarbiausia, mąstyti apie tikrąjį tikėjimą ir gyvenimo kelio esmę.

Laozi apleido imperatoriaus rūmus ir išėjo į dykas vietas, kuriose norėjo dvasingai gyventi.

Kai Laozi atvyko į Guinio miestą, kalnuotos perėjos viršininkas In-Si, seniai pažinojęs išminčių ir gerbęs jį už jo mokymą, paprašė, kad pirmiau nei pasiners į vienatvę, Laozi užrašytų savo pamokymus.

Laozi sutiko ir parašė kūrinį „Dao de Dzing“, t. y. knygą apie kelią ir dorybę. Šios knygos dėka kinų tauta ir sužinojo apie Laozi mokymą.

Parašęs šią knygą, Laozi pasitraukė į dykas, atokias vietas ir niekas nebežino, kas jam nutiko.

Kaip ir visus didžiuosius tiesos mokymus (brachmanizmą, budizmą ir kitus), Laozi mokymą, išdėstytą knygoje, iškraipė sekėjai. Sekėjai, pridėdami daug nereikalingos, klaidingos, nesuderinamos, netgi prieštaraujančios informacijos, iškreipė tikrąją Laozi mokymo esmę. Ir tokiu iškraipytu, panašiu į stabmeldystę pavidalu šis mokymas paplito tarp kinų, kurį išpažįsta daugiau nei milijonas gerbėjų.

Laozi mokymas, išdėstytas knygoje „Dao de Dzing“, buvo išverstas iš kinų kalbos į daugelį kitų kalbų ir įvairių kraštų žmonės, susipažinę su tikruoju Laozi mokymo pavidalu, stebėjosi jo išmintingumu ir teisingumu.

 I. Gorbunovas-Posadovas

 

Apie Laozi mokymo esmę

Laozi mokymo pagrindas yra lygiai toks pats kaip ir visų kitų didžiųjų, tikrųjų, religinių mokymų. Jo esmė yra tokia: pirmiausia žmogus save suvokia kaip kūnišką asmenybę, atskirtą nuo viso kito ir geidžiančią gerovės tik sau pačiai. Viena vertus, kiekvienas žmogus suvokia esąs Piotru, Ivanu, Marija, Jekaterina; kita vertus, kiekvienas žmogus suvokia esąs bekūne siela, jame ir visuose kituose gyvenančia ir suteikiančia gyvybę bei gerovę visam pasauliui. Taigi žmogus gali gyventi arba ta kūniška, atskirta nuo pasaulio, asmenybe, kuri siekia gerovės tik sau, arba ta bekūne siela, jame gyvenančia ir geidžiančia gerovės visam pasauliui. Žmogus gali paklusti kūnui arba sielai. Kai žmogus gyvena kūnui – gyvenimas varganas, nes kūnas kenčia, serga ir pasmerktas mirčiai.

Jeigu norima, kad žmogaus gyvenimas būtų ne varganas, o laimingas, žmogui reikia išmokti paklusti ne kūnui, o sielai. Taip moko Laozi. Jis moko, kaip pereiti nuo kūniško gyvenimo prie dvasinio. Savo mokymą jis vadina Keliu, nes tas mokymas tiesia kelią perėjimo link; todėl ir visas Laozi mokymas vadinamas Kelio knyga. Anot Laozi mokymo, šio kelio esmę sudaro tikslas nenuslopinti sielos kūniška veikla, dėl to žmogus turi nieko neveikti arba veikti kuo mažiau tam, kad kūnas nekliudytų galimybei žmogaus sieloje atsiskleisti Dangaus (taip Laozi vadina Dievą) jėgai, gyvenančiai visame kame.

Dažnai atrodo, kad ši mintis – jeigu vertėjas ją teisingai išvertė – sąmoningai išreikšta keistai, bet būtent ji, ši mintis, yra viso mokymo pagrindas.

Ši mintis yra ne tik panaši, bet netgi visiškai tokia pati, kaip ir išreikštoji 1-ajame Jono laiške ir kuri esti krikščioniško mokymo pagrindu. Anot Laozi mokymo, vienintelis kelias, kurio dėka žmogus susijungia su Dievu, yra Dao. O Dao pasiekiamas susilaikant nuo visko, kas nereikalinga, kūniška. Lygiai taip pat išreikšta 1-ajame Jono laiške. Jonas moko, kad meilė yra būdas susijungti su Dievu. Kaip ir Dao, meilė pasiekiama susilaikant nuo visko, kas kūniška, asmeniška. Laozi mokyme žodis „Dao“ išreiškia Dangų ir susijungimo su Dangumi kelią; Jono laiške žodis „meilė“ išreiškia ir meilę, ir patį Dievą (Dievas yra meilė). Ir vieno, ir kito mokymo esmė glūdi tame, kad žmogus save gali suvokti atskiru ir nedalomu, laikinu ir amžinu, kūnišku ir dvasišku, gyvūnišku ir dievišku. Laozi sako, kad tėra vienas kelias, kuris padeda save suvokti dvasišku ir dievišku, ir jis yra aukščiausia dorybė bei įvardijamas žodžiu „Dao“. Šis suvokimas pasiekiamas visiems žmonėms žinomu būdu. Taigi Laozi mokymo pagrindas yra lygiai toks pats, kaip ir krikščioniško mokymo. Ir vieno, ir kito mokymo esmė yra kūniškumo ribojimas siekiant išskleisti dvasinį-dievišką pradą, sudarantį žmogaus gyvenimo pagrindą.

Levas Tolstojus

 

Laozi ištarmė iš knygos „Dao de Dzing“ (žr. kn. „Laozi“, 25 skyrius, leidykla „Vaga“, 2005)

 

1

Есть существо непостижимое, которое существовало раньше Неба и Земли.

Безмолвное, сверхчувственное.

Оно одно остается и не изменяется.

Я не знаю его имени.

Чтобы обозначить его, я называю его Тао.

 

Yra toksai, kuris į vieną daiktą susiliejęs, anksčiau už dangų atsiradęs ir už žemę.

Bekūnis, nebylus, –

būty jis nuo kitų atsiribojęs ir niekada nepasikeis; jis nuolatos kely ir niekada nestabtelės atokvėpio. Jis gali būti laikomas gimdytoju dangaus ir visko, kas po dangumi.

Aš nežinau, kuo jis vardu.

Man tenka jį vadinti Dao…1

2

То, что может быть названо, не есть начало всего.

То, что без имени, то начало всего.

Понимать это начало может только тот, кто свободен от страстей.

 

Dao, išsakytas žodžiais, nebūtų begalinis Dao. Ištartas vardas nebebūtų begalinis vardas.

Nebuvimas yra dangaus ir žemės pradžių pradžia, buvimas – visko esamo ištakos.

Taigi nebuvime įžvelgiamos mįslingos Dao gelmės, o buvime – jo kontūrai. Ir nebuvimas, ir buvimas, – abu jie kilę iš to paties, bet jų vardai skirtingi; abu vadinami slėpiningais. Iš splėpiningų jie patys slapčiausi – vartai į visas gelmes.2

3

Как только Тао стал проявляться в бытии, он получил имя.

 

Užsimezga pradžia, ir randasi vardai.3

4

Тао прикровенно, и ему нет имени.

Но Тао велико в воздействии и совершении.

 

Bevardis Dao liks paslaptyje.

Vien Dao geba visiems suteikti pradžią ir iki pabaigos visus atvesti.4

5

Тао прибежище всех существ:

Сокровище добродетельного

И спасение злого.

 

Dao – tai visų slaptis.

Geriems jis – stebuklingas lobis;

ir saugotinas negeriems.5

6

Все вещи мира возникают от бытия, бытие возникает от небытия.

 

Viskas pasauly gimsta iš buvimo; buvimas iš nebuvimo gimsta.6

7

Мудрый отрешается от самого себя и этим самым достигает всего, потому что ничего не признает своим.

 

… išmintingas žmogus pasitraukia už kitų ir tuomi jis kitų priešakyje atsiduria. Jis nesistengia savęs apsaugoti ir taip išgyvena. Argi ne todėl taip yra, kad jis – ne savimyla? Argi ne todėl jis gali pasiekti tai, ko siekia?7

8

Когда существа развились, каждое из них возвращается к своему началу.

Возвратиться к своему началу значит быть в покое.

Быть в покое значит исполнить свое назначение.

Исполнить свое назначение значит быть вечным.

 

Daiktų yra gyva tankynė, ir kiekvienas jų galop sugrįžta ten, iš kur atėjęs.

Grįžti prie šaknų – ir taip nusiraminti;

nusiraminti – ir taip sugrįžti į pradą;

į pradą grįžti – ir taip būti amžinam; suprasti amžinumą – ir taip praregėti; nesuprasti amžinumo – ir paikumu daryti pikta.8

9

То, что мягко, побеждает то, что твердо; то, что слабо, побеждает то, что сильно.

 

Minkščiausias pasauly pažaboja kiečiausią. Neturintis kontūrų įsismelkia į plyšių neturintį…9

10

Самое уступчивое покоряет самое твердое.

 

Švelnus ir silpnas įveikia kietą ir galingą…10

11

Немногие в мире постигают учение без речей и выгоду неделания.

 

Mokyti nesakymu ir neveikime įžvelgti vertę – po saule tai pasiekiama retam.11

12

Тринадцать спиц соединяются вокруг одной ступицы. От ее пустоты зависит употребление колесницы.

Мнут глину, чтобы сделать сосуд. От ее небытия зависит употребление сосуда.

Прорубают в стене окна и двери, когда делают дом. От их небытия зависит употребление дома.

Таким же должен быть мудрый. Он должен быть ничем. Только тогда он нужен и полезен людям и всему.

 

Trisdešimt stipinų, visi aplink vieną stebulę; kiaurymėje yra vežimo vertė.

Molis minkomas, lipdomas rykas; įduboje yra indo vertė.

Kertamos durys ir langai, renčiamas statinys; ertmėje yra namo vertė.

Tad buvimu pasinaudoti galima, nebuvime – atrasti vertingumą.12

13

Не выходя за дверь и не глядя в окно, можно видеть путь неба.

Чем больше выходишь, тем менее знаешь.

Поэтому святой человек не выходит и знает, не смотрит и называет, не делает и совершает.

 

Neišeik pro duris ir pažinsi pasaulį. Nedirsčiok pro langą ir išvysi kelius.

Juo toliau nukaksi, juo mažiau žinosi.

Tad išmintingas žmogus neina ir žino; nežiūri ir permato; neveikia ir nuveikia.13

14

Тот, кто предается учению, увеличивается каждый день.

Тот, кто предается Тао, уменьшается каждый день.

Он уменьшает и уменьшает себя до тех пор, пока достигает неделания.

Он не делает, но он становится владыкой мира (божественным).

До тех пор, пока он деятелен, он не может быть владыкой мира (божественным).

 

Įsigilinus į mokslus, diena dienon veržiamasi platyn;

įsigilinus į Dao, diena dienon traukiamasi mažyn.

Traukiamasi ir traukiamasi, kol susitraukus neveikime pranykstama.

Neveik ir neturėsi darbo, kurį būtum palikęs nenuveiktą.

Pasauly viešpataudamas dažniau susilaikyk nuo žygių; o jei nebegali susilaikyti, tuomet nesi tasai, kurs pasirengęs būtum viešpatauti.14

15

Святой человек не имеет упрямого сердца; его сердце сообразуется с сердцами народа.

С добрым он обращается добро, с недобрым тоже добро.

С честным он обращается честно, с нечестным он обращается тоже честно.

 

Išmintingas žmogus neturi valios, nepalenkiamos per amžius; jis valią žemesnių kaip savą priima.

Geram esu aš geras; ir negeram esu aš geras; gerumas yra dorybė.

Ištikimam esu aš ištikimas; ir neištikimam esu aš ištikimas; ištikimumas yra dorybė.15

16

Святой человек живет в мире, боясь в мире загрязнить свое сердце.

 

Išmintingas žmogus, turėdamas pasauliui galią, gniaužte užgniaužia [savo valią]…16

17

Высшая добродетель подобна воде.

Вода тем и хороша, что она дает добро всем существам и не спорит с ними.

 

Aukščiausias gėris yra kaip vanduo.

Vanduo moka būti naudingas viskam, kas yra Visatoje, ir niekuomet nekovoja.17

18

Достоинство души ы в бесконечной тишине.

 

[Tas yra geriausias, kurs] pajėgia viduje išsaugoti akliną ramybę.18

19

Мудрый не борется ни с кем, и потому на него никто не сердится.

 

[Išmintingasis] nekovoja, todėl nėra pasauly tokio, kuris su juo kovoti sugebėtų.19

20

Мудрый делает добро и не приписывает этому значения.

 

… išmintingas žmogus prižiūri, bet nesipuikuoja; jis turi nuopelnų, bet jų savais nelaiko; ir jis netrokšta išsiskirti taurumu.20

21

Добрый побеждает и только.

Побеждает и не гордится.

Побеждает и не торжествует.

Побеждает и не возвеличивается.

Побеждает и не может избежать этого.

Побеждает и не насилует.

Побеждая, надо уметь остановиться.

Кто умеет остановиться, тот этим избегает опасности.

 

Mokantis kovoti geba iškovoti ir nebekovoti;

jis neišdrįsta iškovotu siekti pranašumo.

Jis iškovoja ir nesipuikuoja;

jis iškovoja ir nesigiria;

jis iškovoja ir nesididžiuoja;

jis iškovoja ir neišvengiamybę žino;

jis iškovoja ir nenustelbia.21

22

Кто в свете Тао, тот как будто во мраке.

Кто далеко ушел в познании Тао, тот как будто позади незнающих.

Кто на высоте Тао, тот кажется ниже всех.

Кто высоко добродетелен, тот как будто недобродетелен.

Кто велик по чистоте, тот как будто в грязи.

Кто велик по заслугам, тот кажется неспособным.

Кто тверд в добродетели, тот кажется колеблющимся.

Кто прост и правдив, тот кажется презренным и позорным.

 

Šviesusis Dao atrodo tamsus.

Veržlusis Dao atrodo vangus.

Glotnusis Dao atrodo grublėtas.

Aukštoji dorybė atrodo lyg žemuma.

Bekraštė dorybė atrodo ankšta.

Tvirtoji dorybė atrodo gležna.

Vientisa visuma atrodo lyg tuštuma.

Tyriausias baltumas tartum suteptas purvu.22

23

Начинай трудное с легкого; начинай великое с малого.

Труднейшее в мире начинается с легкого; величайшее в мире начинается с малого.

Святой человек никогда не делает внешнего великого и потому может совершать свое великое.

Огромное дерево возникает из ростка, тонкого как волос; девятиэтажная башня поднимается из горсти земли; путешествие в тысячу верст начинается одним шагом.

 

Apmąstant sudėtingus dalykus, pradėti reikia ten, kur jie lengvi; atliekant darbus didelius, pradėti reikia ten, kur jie maži.

Pasauly neišvengiamai sunkus prasideda nuo paprasto; ir neišvengiamai pasauly didelis prasideda nuo mažo.

Tad išmintingasis lig amžiaus pabaigos neveikia didumu, todėl jis darbus didelius nuveikia.23

Storakamienis medis išdygsta iš menkos sėkliukės; devynios pylimo pakopos iš žemių, sunešiotų pintine, išauga; ir kelias tūkstančio dienų prasideda nuo pirmo žingsnio.24

24

Святой желает не желать и потому не дорожит трудно добываемыми вещами.

 

… išmintingas žmogus geidžia negeidžiamo; jis nebrangina retenybių.25

25

Кому многое легко, тому многое сделается трудным.

Поэтому святой человек находит все трудным, и поэтому во всей жизни его ему нет ничего трудного.

 

Iš tų, kurie lengvai pasižada, mažai tėra tokių, kurie tesėtų žodį; jiems viskas, kas be galo paprasta atrodė, vėliau be galo sudėtinga virsta.

Tad išmintingasis visur įžvelgia sunkumus, todėl lig amžiaus galo nugyvena be sunkumų.26

26

Как только покидается великое Тао, так является человеколюбие и справедливость.

Как только является умная дальновидность, то является великое лицемерие.

 

Kai didysis Dao pražūčiai pasmerkiamas, atgyja žmoniškumas ir pareigingumas.

Kai pasirodo išmintis ir protas, atgyja pikta veidmainystė.27

27

Истинная добродетель не представляется добродетелью, поэтому она добродетель.

Не истинная добродетель представляется безупречною добродетелью, поэтому она не добродетель.

Истинная добродетель не деятельна и не нуждается в деятельности.

Не истинная добродетель деятельна, она нуждается в деятельности.

 

Tas, kurio dorybė aukštutinė, dorybės neišreiškia, todėl dorybę turi;

tas, kurio dorybė žemutinė, dorybės nenusimeta, todėl neturi jos.

Tas, kurio dorybė aukštutinė, neveikia ir be ketinimų veikia;

tas, kurio dorybė žemutinė, ja veikia ir su ketinimais veikia.28

28

Если потеряно Тао, то остается добродетель; потеряна добродетель, остается человеколюбие; потеряно человеколюбие, остается справедливость; потеряна справедливость, остается приличие.

Приличие ы это только подобие правды и источник смут.

 

… tik netekus Dao po jo randasi dorybė; tik netekus dorybės po jos randasi žmoniškumas; tik netekus žmoniškumo po jo randasi pareigingumas; tik netekus pareigingumo po jo iškilmingumas randasi.

Iškilmingumas – tai vien tikėjimo ištikimybe sekluma ir sumaišties užuomazga.29

29

Когда высшие ученые узнают о Тао, они старательно исполняют его.

Когда средние ученые узнают о Тао, они то соблюдают, то теряют его.

Когда низшие ученые узнают о Тао, они смеются над ним.

Если бы они не смеялись над ним, оно бы не заслуживало имени Тао.

 

Aukščiausios išminties žmogus išgirsta Dao ir be atodairos jo mokymu gyvena;

vidutinės išminties žmogus išgirsta Dao ir kartais prisimindamas pamiršta vėl;

žemiausios išminties žmogus išgirsta Dao ir garsiai pasijuokia.

Neišjuoktas jis negalėtų būti Dao.30

30

Кто многим владеет, тот многое потеряет.

Кто умеет довольствоваться, тот не узнает позора.

Кто умеет стоять тихо, тот вне опасности.

И может пребывать долго.

 

… pernelyg šykštėjęs galop turės daug iššvaistyti; sukrovęs atsargų galybę sunkiausių praradimų neišvengs.

Todėl pažinęs pilnatvę yra nepažeidžiamas;

pažinęs ribą grėsmės nepatiria;

ir ilgas yra jo gyvenimas.31

31

Входить в жизнь значит входить в смерть. Кто, пользуясь истинным просвещением, возвращается к своему свету, тот ничего не теряет при разрушении своего тела.

Это значит облечься в вечность.

 

Išspinduliuoti šviesą ir vėl prie išminties gelmių sugrįžti;

savęsp nekreipti nedalios – yra tai amžinasis kelias, ir jo laikytis dera.32

32

Заботиться о малом значит быть просвещенным.

Соблюдать мягкость значит быть крепким.

 

Mažą regintis yra išmintingas;

švelnumą saugantis yra stiprus ir galingas.33

33

Знать, что не знаешь, есть высшее.

Не знать, что не знаешь, есть болезнь.

 

Geriausia yra žinoti ir tartis nežinančiu.

Ydinga yra nežinoti ir tartis žinančiu.34

34

Добрые слова могут искупить; добрые дела могут сделать еще более.

 

Galima gražia kalba mainais pelnyti pagarbą; ir galima gražiais darbais iškilti žmonėse šlovingai.35

35

То, что спокойно, легко удержать; что еще не появилось, легко предупредить; нежное легко сломать; мелкое легко рассеять.

Делай, пока еще легко делать.

Успокаивай, пока еще не возмутилось.

 

Kas nejudru, tą lengva išlaikyti, kas radimosi žymių nerodo, tą lengva sumanyti. Kas dūžta, lengva sudaužyti, kas byra, lengva išbarstyti.

Verčiau pabaigti, kol dar neprasidėjo;

verčiau numaldyti, kol dar nekilo sumaištis.36

36

Закрывать свои выходы,

Затворять свои двери,

Притуплять свою остроту,

Рассеивать свою полноту,

Смягчать свой блеск,

Уподобляться праху,

В этом ы единение.

 

Landas užkaišyti,

užkelti vartus,

nudildyti ašmenis,

painiavą išnarplioti,

sugerti šviesą,

pasinerti dulkėse –

tai pavadinta slėpiningu bendrumu.37

37

Человек входит в жизнь мягким и слабым.

Он умирает жестким и крепким.

Все существа, растения и деревья входят в жизнь мягкими и нежными и умирают засохшими и жесткими.

Жесткость и сила ы спутники смерти.

 

Žmogus, kol gyvas, yra švelnus ir silpnas;

miręs jis – kietas ir tvirtas.

Žolės ir medžiai, kol gyvi, yra švelnūs ir liauni; mirę jie – suvytę ir sausi.

Tad kieti ir tvirti yra merdėjančių padermės; švelnūs ir silpni – iš gyvybingų giminės.38

38

Поучать словами не нужно. Нужно только быть свободным от страстей.

 

Daug žodžių pagreitina pražūtį – verčiau išlaikyti beaistrę ramybę.39

39

Нет ничего в мире мягче и слабее воды, и нет ничего, что бы превосходило воду в ее разрушительном действии на жесткое и крепкое.

Слабое побеждает крепкое, мягкое побеждает жесткое.

Нет человека, который не знал бы этого, а никто не поступает так.

 

Nėra pasauly daikto už vandenį švelnesnio ir minkštesnio. Tačiau, kai puolamas stiprus ir kietas, negali niekas vandens pralenkti; ir taip yra todėl, kad dar neatsirado tokio, kurs gebėtų pasikeisti vietomis su juo.

Silpnas įveikia stiprų, švelnus įveikia tvirtą, –

pasaulyje nėra tokių, kurie dalyko šito nežinotų; ir tokių nėra, kurie gyventų pagal jį.40

40

Нет большего преступления, как признавать похоть позволенной.

 

… nėra didesnio paklydimo už nepasotinamus troškimus.41

41

Нет большего несчастья, как не уметь довольствоваться.

 

Nėra didesnės nedalios už negebėjimą pažint pilnatvę.42

42

Нет большего порока, как желать приобретать.

 

… nuo brangaus ir reto daikto pašlyja būdas žmoguje.43

43

Если дворцы очень великолепны ы поля очень запущены и закрома очень пусты.

 

Didysis kelias nuostabiai glotnus, bet jie vien vieškelius yra pamėgę. Jų rūmai smukę, jų laukai užžėlę ir ištuštėję trobesiai. Ir puikūs rūbai jų, ir aštrūs kalavijo ašmenys, gausingos vaišės ir gėrybių perteklius. Tokie yra vadinami vedliais grobuonių; ir kaip nuo tikro kelio jie yra nutolę!44

44

Не превозносите мудрецов, и не будет споров в народе.

 

Negarbstyk to, kursai turi gabumų, – ir išmokysi žmones nekovoti…45

45

Не цените предметов трудной добычи, и народ не будет воровать; не показывайте предметов, влекущих к похоти, и народ будет спокоен.

 

… nesivaikyk neįgyjamos retenybės, – ir įpratinsi žmones nevogti; nesidžiauk tuo, kas gali godulį kitų sužadinti, – ir nesujauksi proto nei širdies žmonių.46

46

Со справедливостью управляют государством, с хитростью нуждаются в оружии, неделанием становятся владыками поднебесной.

Почему это так?

Потому что чем больше запрещений и ограничений в государстве, тем более нищает народ.

Чем больше острого оружия у народа, тем больше беспокойства в стране.

Чем больше искусен народ, тем больше производится страшных вещей.

Чем больше обнародуется предписаний, тем больше воров и разбойников.

Поэтому святой человек говорит:

ÏЯ не делаюю, и народ сам собою совершенствуется.

ÏЯ люблю спокойствиею, и народ делается сам собою справедливым.

ÏЯ бездеятеленю, и народ сам собою делается богатым.

ÏЯ без желанийю, и народ сам собою возвращается к простоте.

 

Nesmarkumu valdyti šalyje; ginklu kovoti neregėtu; pasaulyje neveikimu įsigalėti, –

iš kur aš sužinojau, kad taip turi būti? Iš to, ką pasakysiu čia.

Kuo daugiau pasaulyje draudimų, tuo didesnis skurdas žmonėse;

kuo daugiau žmonių ginkluotų, tuo didesnis sąmyšis krašte;

kuo daugiau gabiausios išmonės, tuo dažnesni dalykai neregėti;

kuo griežtesni valdovų įsakai, tuo nedorų darbų daugiau.

Taigi išmintingas žmogus taria:

„aš neveikiu, ir žmonės patys stiebiasi;

aš mėgaujuosi ramumu, ir žmonės patys tiesiasi;

aš neverčiu, ir žmonės patys įsigyja;

aš negeidžiu, ir žmonės patys būna paprasti“.47

47

Тот, кто поднимается на цыпочки, стоит не крепко; тот, кто расставляет ноги, не двигается вперед.

Кто выставляет себя на свет, тот не блистает.

Кто одобряет сам себя, тот не выдается.

Кто хвалит сам себя, тот признает сам себя недостойным.

 

Pasistiebęs nepastovi; pasiskubinęs nepaeina;

pasidabinęs nėra pastebėtas;

pagyrūnas nėra išgirstas;

garbėtroška nėra pagerbtas…48

48

Кто знает других, тот умен.

Кто знает самого себя, тот просвещен.

 

Kitus pažinęs yra įžvalgus;

save pažinęs yra išmintingas.49

49

Кто превозмогает других, тот силен.

Кто превозмогает самого себя, тот могуществен.

 

Kitus nugalėjęs turi pranašumo;

save nugalėjęs turi stiprumo.50

50

Кто умеет быть довольным, тот богат.

 

Turtingas tas, kurs turimu patenkintas.51

51

Оставьте мудрость и бросьте умственность, и благоденствие народов во сто раз увеличится.

 

Žinojimą ištrynę, išmintį užbraukę, laimėtų žmonės šimteriopai.52

52

Совсем спокоен тот, у кого нет желаний.

 

[…reikia žmogui vietą jo parodyti, kad jis žinotų, koks turėtų būti:] kuklus savimeile, neužgaidus troškimais; pamiršęs, ką žinojo, ir nekamuojamas minčių nerimastingų.53

53

Желание славы ы низкое желание; когда приобрел ее ы беспокоишься, как бы не потерять, а когда потеряешь ее, то беспокоишься о том, чтобы ее приобрести.

 

Malonė yra paniekinimas. Neramu ją įgijus; neramu jos netekus.54

54

Если сам себе не веришь, то и тебе никто не поверит.

 

Tie, kuriais neverta pasikliauti, pasitikėjimo nesusilauks.55

55

Как ни приятно быть царем и ехать на четверне, но все-таки лучше, сидя на одном месте, совершенствоваться в Тао.

 

… net jei brangiausiąjį nefritą priešakyje gabentų ir dar vežimą keturkinkį įkandin, verčiau kaip savą dovaną įteikti Dao.56

56

На вражду отвечайте добром.

 

… negeram esu aš geras.57

57

Кто богат, почитаем и горд, тот сам себе готовит несчастья.

 

Turtuos ir kilmėje puikybė, bet tas, kurs dedasi didžiu, pats sau nelaimę užsitraukia.58

58

Реки и моря потому и властвуют над ручьями и потоками, что себя унижают перед ними.

Поэтому-то они и властвуют.

Так и святой человек должен принизиться перед народом для того, чтобы властвовать над ним.

 

Didieji vandenys todėl šimtus mažų upokšnių savon valdžion pajungti gali, kad jie yra išmokę būti už kitus žemiau;

taip jie mažus įstengia užvaldyti.

Tad išmintingasis, kuris iškilti pageidauja virš žmonių, jiems nusižemina kalbėdamas; ir tas, kurs pageidauja stoti priešaky, save yra tolyn nustūmęs.59

59

Тот, кто способен руководить, не воинствен.

Тот, кто способен побеждать, не бывает злобен.

Тот, кто способен бороться, не спорит.

Тот, кто способен употреблять людей на пользу, подчиняется им.

Это значит уметь пользоваться силами людей.

В этом высшая мудрость. Это значит соединиться с Небом.

 

Tas, kuris moka būti karvedžiu, neapsimes karingu;

tas, kuris moka mūšyje kovoti, įsiūčiui nepasiduos;

tas, kuris moka nugalėti priešą, tuščiai nesivaržys su juo;

tas, kuris moka žmones panaudoti, pirmasis nusileis jiems.

Tai nekovojimo dorybe pavadinta; tai pavadinta žmones veikiančia galia;

tai pavadinta susijungimu su tuo, kas duota nuo gimimo; ir buvo tai siekimas nuo neatmenamų laikų.60

60

Если человек не боится того, что действительно страшно, то приходит самое страшное.

 

Kai žmonės nesibaimina grasinimų, tuomet iškyla didelė grėsmė.61

61

Пусть никто не считает свое жилище слишком тесным и жизнь свою слишком ограниченною.

 

Bus skirta daugel metų tiems, kurie namų savųjų nenustoja.62

62

Тот, кто не хлопочет о жизни, мудрее того, кто ценит жизнь.

 

… tie, kurie nevertina gyvenimo, pranoksta tuos, kurie gyvenimą brangina.63

63

Кто понимает, тот немного знает; кто много знает, тот не понимает.

 

Išmanantis nebūna iškalbus; iškalbus žmogus išmanymo neturi.64

64

Истинные слова неприятны; приятные слова не истинны.

 

Tiesūs žodžiai nebūna gražūs; gražūs žodžiai nebūna tiesūs.65

 

P a b a i g a

 

Šaltinis: http://wushu.tlt.ru/1_1/Theosophy/Dao_LT.html

 

 1. „Laozi”, 25 skyrius, 1 pastraipa; leidykla „Vaga”, 2005 m.
 2. „Laozi”, 1 skyrius
 3. „Laozi”, 32 skyrius, 3 pastraipa
 4. „Laozi”, 41 skyrius, 14-15 pastraipa
 5. „Laozi”, 62 skyrius, 1 pastraipa
 6. „Laozi”, 40 skyrius, 2 pastraipa
 7. „Laozi”, 7 skyrius, 2-3 pastraipa
 8. „Laozi”, 16 skyrius, 3-4 pastraipa
 9. „Laozi”, 43 skyrius, 1 pastraipa
 10. „Laozi”, 36 skyrius, 2 pastraipa
 11. „Laozi”, 43 skyrius, 2 pastraipa
 12. „Laozi”, 11 skyrius
 13. „Laozi”, 47 skyrius
 14. „Laozi”, 48 skyrius
 15. „Laozi”, 49 skyrius, 1-3 pastraipa
 16. „Laozi”, 49 skyrius, 4 pastraipa
 17. „Laozi”, 8 skyrius, 1 pastraipa
 18. „Laozi”, 8 skyrius, 2 pastraipa
 19. „Laozi”,66 skyrius, 2 pastraipa
 20. „Laozi”, 77 skyrius, 4 pastraipa
 21. „Laozi”, 30 skyrius, 2 pastraipa
 22. „Laozi”, 41 skyrius, 2-9 pastraipa
 23. „Laozi”, 63 skyrius, 2 pastraipa
 24. „Laozi”, 64 skyrius, 2 pastraipa
 25. „Laozi”, 64 skyrius, 4 pastraipa
 26. „Laozi”, 63 skyrius, 3 pastraipa
 27. „Laozi”, 18 skyrius
 28. „Laozi”, 38 skyrius, 1-2 pastraipa
 29. „Laozi”, 38 skyrius, 5-6 pastraipa
 30. „Laozi”, 41 skyrius, 1 pastraipa
 31. „Laozi”, 44 skyrius, 2-3 pastraipa
 32. „Laozi”, 52 skyrius, 3 pastraipa
 33. „Laozi”, 52 skyrius, 3 pastraipa
 34. „Laozi”, 71 skyrius
 35. „Laozi”, 62 skyrius, 2 pastraipa
 36. „Laozi”, 64 skyrius, 1 pastraipa
 37. „Laozi”, 56 skyrius, 2 pastraipa
 38. „Laozi”, 76 skyrius, 1-2 pastraipa
 39. „Laozi”, 5 skyrius, 3 pastraipa
 40. „Laozi”, 78 skyrius, 1-2 pastraipa
 41. „Laozi”, 46 skyrius, 2 pastraipa
 42. „Laozi”, 46 skyrius, 2 pastraipa
 43. „Laozi”, 12 skyrius, 1 pastraipa
 44. „Laozi”, 53 skyrius, 2 pastraipa
 45. „Laozi”, 3 skyrius, 1 pastraipa
 46. „Laozi”, 3 skyrius, 1 pastraipa
 47. „Laozi”, 57 skyrius
 48. „Laozi”, 24 skyrius, 1 pastraipa
 49. „Laozi”, 33 skyrius, 1 pastraipa
 50. „Laozi”, 33 skyrius, 2 pastraipa
 51. „Laozi”, 33 skyrius, 3 pastraipa
 52. „Laozi”, 19 skyrius
 53. „Laozi”, 19 skyrius
 54. „Laozi”, 13 skyrius, 1 pastraipa
 55. „Laozi”, 17 skyrius, 1 pastraipa
 56. „Laozi”, 62 skyrius, 2 pastraipa
 57. „Laozi”, 49 skyrius, 2 pastraipa
 58. „Laozi”, 9 skyrius, 4 pastraipa
 59. „Laozi”, 66 skyrius, 1-2 pastraipa
 60. „Laozi”, 68 skyrius
 61. „Laozi”, 72 skyrius, 1 pastraipa
 62. „Laozi”, 33 skyrius, 5 pastraipa
 63. „Laozi”, 75 skyrius, 4 pastraipa
 64. „Laozi”, 81 skyrius, 2 pastraipa
 65. „Laozi”, 81 skyrius, 1 pastraipa

3 komentarai

 1. "Laozi", 25 skyrius

  Yra toksai, kuris į vieną daiktą susiliejęs, anksčiau už dangų atsiradęs ir už žemę.Bekūnis, nebylus, – būty jis nuo kitų atsiribojęs ir niekada nepasikeis; jis nuolatos kely ir niekada nestabtelės atokvėpio. Jis gali būti laikomas gimdytoju dangaus ir visko, kas po dangumi. Aš nežinau, kuo jis vardu. Man tenka jį vadinti Dao; dar tenka dideliu vadinti jį. Jis didelis ir sklinda; sklinda ir nutolsta; nutolsta ir sugrįžta.
  Tad pasakyta: didelis yra Dao, didelis yra dangus, didelė yra žemė, didelis yra ir žmogus. Keturi yra didieji Visatos erdvėse, ir vienas jų – žmogus.
  Žmogus valdomas žemės, žemė valdoma dangaus, dangus valdomas Dao, Dao valdomas patsai savęs.

  Atsakyti
 2. Raflezija

  Niekas taip kvepia ir virpina mirtingojo uoslę, užburia, užliūliuoja… Kas kvapniausias, kas?..

  Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *